Zmluva o pozemkovom spoločenstve

                       

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve

( ďalej len Zmluva )

 s právnou subjektivitou v zmysle § 5 zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

v súlade ostatným znením zákona č. 110/2018 Z.z. (ďalej  len „zákon o PS“)

 

  Čl. I.

           Úvodné ustanovenia

Pozemkové spoločenstvo vzniklo podľa ustanovení § 2, odst. 1, písmeno d), zákona o pozemkových spoločenstvách, touto zmluvou sa zakladá na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch vo vlastníctve osôb vedených na príslušných listoch vlastníctva k jednotlivým pozemkom, spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Čl. II.

Názov a sídlo spoločenstva

 1. Názov spoločenstva : 

Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina – Zástranie, p.s.

 1. sídlo spoločenstva :Zástranie 221, 010 03 Žilina Zástranie       
 2. IČO :31903185

Čl. III.

Vznik spoločenstva

 

 

 1. Zhromaždenie vlastníkov lesných pozemkov založilo a schválilodňa 7.6.2014 Zmluvu o pozemkovom spoločenstve v zmysle platného zákona č. 97/2013/Z.z. o PS. Novelou zákona č. 110/2018 Z.z. o PS, v ktorom zákon ukladá povinnosť prispôsobiť právne pomery a zmluvu tomuto zákonu, na základe tohto zákona podielový spoluvlastníci, členovia spoločenstva schvaľujú takéto úplné znenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktorá zapracúva vo svojom znení aj práva povinnosti ustanovené doteraz platnej Zmluvy. Zmluva pojednáva o všetkých otázkach, právach a právom chránených záujmov členov spoločenstva v takomto úplnom znení.  
 1. Toto spoločenstvo je spoločenstvom vlastníkov spoločných nehnuteľností § 2, odst. 1, písm. d), zákona o PS, podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy. 
 1. Spoločenstvo je právnickou osobou. Spoločenstvozodpovedáza  svoje záväzky celým  svojím  majetkom. Členovia   spoločenstva  ručia za záväzky  spoločenstva  podľa veľkosti  svojich  podielov na spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti  svojich podielov na spoločnom majetku.
 1. Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. IV. 

Hospodárenie spoločenstva

 

 1. Spoločenstvo je založené k účelu racionálneho hospodárenia na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach a obstarávania vecí, ktoré vyplývajú a súvisia zo spoluvlastníctva k spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam. Spoločenstvo za účelom podnikania na nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim hospodári v lesoch v súlade s osobitnými predpismi.
 1. Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve členov, ako i s majetkom nadobudnutým činnosťou pozemkového spoločenstva.
 1. Spoločenstvo na účely podnikania naspoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ichspoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim :

        a/ vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu  a s ňou súvisiace spracovanie, alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

     

        b/ hospodári v lesoch a na vodných plochách,

 1. Spoločenstvo vykonávačinnosti podľa odseku 1v súlade s osobitnými predpismi   v § 19 ods. 2 zákona o PS
 1. Spoločenstvomôževykonávať aj inú  podnikateľskú činnosť podľa  osobitných predpisov § 19 ods. 3 zákona.
 1. Spoločenstvo vedie účtovníctvo a evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných predpisov, zostavuje ročnú závierkua výročnú správu.
 1. Majetok Spoločenstva je súhrn majetkových hodnôt, ktoré Spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie jeho úloh. Majetkom spoločenstva sú aj jeho hodnoty, ktoré vznikli v súvislostis užívaním a hospodárením na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Ďalej sú majetkom Spoločenstva aj hodnoty, ktoré spoločenstvo nadobudlo ako príspevok, dar, alebo iným obdobným spôsobom.
 1. Spoločenstvo využíva svoj majetok efektívnea hospodárne , pri čom ho chráni pred jeho poškodením , alebo scudzením.
 1. Cieľom hospodáreniav lesoch Spoločenstva je zabezpečiť cieľavedomé obhospodarovanie lesného fondu.
 1. Hospodárenie v lesoch je zabezpečené prostredníctvom odborného lesného hospodára a programu starostlivosti o lesy.
 1. Na základe programu starostlivosti o lesy sa určia úlohy, vypracuje sa plán na príslušný rok , v oblasti obnovy a výchovy lesných porastov, ťažby dreva, ktoré schváli zhromaždenie.
 1. Hospodárenie v lesoch v súlade s týmito ustanoveniami sa zabezpečuje odborným lesným hospodárom v súlade s platnými predpismi. Odborný lesný hospodár vykonáva svoju činnosť vlastným menom, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.

 

 

Čl. V.

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva 

 1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti ( § 2, odst. 1, písm.d) ).
 1. Zoznam členov spoločenstva s uvedením ich podielov a identifikačných údajov, tvorí Prílohu č. 2,tejto Zmluvy.
 1. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.
 1. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi výmerynehnuteľnosti , patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva.
 1. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/ 1) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielovnehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
 1. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %.
 1. Výnos z predaja oddelenej časti nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti nehnuteľnosti. Na nakladanie s podielmi na oddelenej časti nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá správca alebo fond, sa vzťahuje osobitný predpis.
 1. Vlastníci spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môžu tieto nehnuteľnosti alebo jej časť prenajať.
 1. Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka,ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.
 1. Členovia spoločenstva sú povinní bez zbytočného odkladu informovať výbor o zmene osobných údajov.
 1. Členovia spoločenstva majú nárok na vyplatenie podielov z dosiahnutého ziskupodľa veľkosti majetkového podielu vo výške schválenej zhromaždením, za podmienky splnenia záväzkov vočispoločenstvu.
 1. Členovia spoločenstva vykonávajú svoje práva a povinnosti osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorej udelísplnomocnenie. V prípade udelenia splnomocnenia, v ktorom je splnomocnenec členom spoločenstva, alebo potomok v priamej línii: manžel, manželka, súrodenci, deti; nemusí byť podpis splnomocniteľa úradne overený. Vo všetkých ostatných prípadoch musí byť podpis splnomocniteľa úradne overený. 
 1. Pri prevode a prechode podielu na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2.
 1. Členovia spoločenstva sú povinní chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva.
 1. Každý člen spoločenstva má právo vystúpiť zo spoločenstva ak splní nasledovné požiadavky: 
 1. a)dá oceniť celý majetok spoločenstva, aby sa vedela zistiť hodnota podielu člena žiadajúcehoo odčlenenie
 1. b)dá si vyhotoviť geometrický plán za účasti dvoch a viac členov výborua jeden a viac členov dozornej rady – najviac v dvoch miestach
 1. c)dá si písomnú požiadavku na valné zhromaždenie, odsúhlasenie 2/3 väčšinou podielov na odčlenenie
 1. Na práva a povinnosti členov spoločenstva sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.

 

 

 

Čl. VI.

Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti

(1) Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti zveruje túto nehnuteľnosť spoločenstvu na účely spoločného obhospodarovania a užívania na účely podľa § 19, pričom spoločná nehnuteľnosť ani spoluvlastníctvo nehnuteľnosti nevzniká. Spoločenstvo užíva podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorá nie je spoločnou nehnuteľnosťou a ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo správca, na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s fondom alebo správcom na dobu spoločného obhospodarovania. Ak vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti prenajme spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť, fond alebo správca prenajíma podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá, za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému vlastník prenajal spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť. 

(2) Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva. 

(3) Členstvo v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. d)vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo podľa odseku 2. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdanej nehnuteľnosti. 

(4) Pomer účasti člena spoločenstva podľa § 2 ods. 1 písm. d)na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností všetkých členov spoločenstva, ak zo zmluvy o spoločenstve, zo stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. 

(5)  Spoločne obhospodarované nehnuteľnosti sa môžu rozšíriť aj o iné pozemky, ak o to Spoločenstvo písomne požiada nadpolovičná väčšina vlastníkov týchto pozemkov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov a súčasne s tým vysloví súhlas aj Zhromaždenie Spoločenstva  a po schválení to zahrnie do prílohy č. 1, zoznamu spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Schválením pričlenených nehnuteľností sa vlastníci takýchto pozemkov stávajú členmi spoločenstva. 

 

 

 

 

ČI. VII. 

Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú :

a/ zhromaždenie,

b/ výbor,

c/ dozorná rada

d/ iné orgány spoločenstva – zvolení náhradníci

 

 

 

 

Čl. VIII.

Spôsob voľby a odvolávania členov orgánov spoločenstva

1.) Členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva zhromaždenie. Na prijatie uznesenia o voľbe a odvolaní členov výboru a dozornej rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov okrem hlasov s ktorými nakladá správca. Zhromaždenie volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva hlasovaním podľa rozhodnutia zhromaždenia ( tajne, alebo verejne ). Členovia výboru a dozornej rady sú volení na základe kandidátky navrhnutej výborom a doplnenej písomnou prihláškou registrovaných členov spoločenstva najmenej 10 dní pred  konaním zhromaždenia uplynulého volebného obdobia, pričom navrhovaný kandidát musí písomne súhlasiť s kandidatúrou.

2.) Predsedu výboru, ktorý je zároveň predsedom spoločenstva, volia členovia výboru

z členov výboru. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady z členov dozornej rady. Zhromaždenie môže zvoliť náhradníkov do výboru a dozornej rady.

3.) V prípade, že sa člen výboru alebo dozornej rady v priebehu volebného obdobia vzdá členstva v príslušnom orgáne, resp. jeho členstvo zanikne z iných dôvodov, je výbor, alebo dozorná rada oprávnená doplniť náhradníka zo zvolených členov náhradníkov spoločenstva zhromaždením ktorí boli zvolený s počtom hlasov nadpolovičnou väčšinou hlasov bez správcu, ktorý bude funkciu so všetkými právomocami člena výboru, resp. dozornej rady vykonávať do konca volebného obdobia.

 

4.) Do orgánov spoločenstva podľa Čl.VII.,  písm. b/ až d/ môžu byť volení členovia spoločenstva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva.

Členom výboru spoločenstva, dozornej rady a iného orgánu spoločenstva zriadeného zmluvou  o spoločenstve môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva, ale táto osoba nemôže vykonávať funkciu predsedu dozornej rady.

5.) Volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa Čl.VII.,   písm. b./ až d./  je stanovené touto zmluvou na obdobie  5 rokov. Funkčné obdobie orgánov spoločenstva  sa začína najskôr v deň nasledujúci po zvolení orgánov spoločenstva. Dĺžka funkčného obdobia nesmie presiahnuť dĺžku jeho volebného obdobia. Výkon činnosti o orgánoch spoločenstva je špecifikovaný ustanoveniami v § 13 zákona o PS.

6.) Členovi orgánu spoločenstva podľa Čl.VII.,  písm. b./až d./ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie. 

 

7.)   Za pozemkové spoločenstvo po poverení predsedom v čase jeho neprítomnosti koná a podpisuje ďalší člen výboru v rozsahu oprávnenia schváleného výborom,  zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev.

8.)  Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena výboru zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev v rozsahu jeho oprávnenia.

9.) Spoločenstvo sa podrobne riadi Rokovacím a Volebným poriadkom, ktorý podrobnejšie upravuje spôsob prijímania uznesení, procedurálne otázky uznášania, rokovania a volieb členov orgánov Spoločenstva.

 

ČI. IX. 

Zhromaždenie

 

 • Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. 

Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a správcu, ak správca spravuje podiely spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle, alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide zhromaždenie, o čiastkové zhromaždenie, alebo mimoriadne zhromaždenie, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond, alebo správca prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.

 • Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtina hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolásplnomocnený  zástupca členov spoločenstva. Splnomocnený zástupca členov spoločenstva, alebo dozorná rada má práva a povinnosti poľa ustanovenia § 14, odsek 2 až 4 a 6, zákona o PS.

3.) Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania v súlade s § 14, odst. 6, zákona o PS.

4.) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí

 1. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, okrem zmien v zozname členov spoločenstvaa zozname nehnuteľností
 2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
 3. voliť a odvolávať členov volených orgánov a náhradníkov spoločenstva,
 4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
 5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9, odst. 10,
 6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom[1])spoločenstva,
 7. schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
 8. rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
 9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
 10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
 11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

5.) Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

6.) Zhromaždenie rozhoduje podľa odst.4 písm. a), b), d), e), i),  j) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca.  Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7.) Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje  ods. 1 tohto článku.

8.) Výbor môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie zhromaždenia podľa ustanovení zákona o pozemkových spoločenstvách, ( § 15, odst. 5)

ČI. X. 

Výbor

 

1.) Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje  zákon, zmluva o spoločenstve, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú  zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.

2.) Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, alebo  ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti. 

3.)Výbor má  sedem členov.Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Členovia výboru na svojom prvom zasadnutí zvolia podpredsedu, zapisovateľa so zápisom rozsahu oprávnenia v konaní za spoločenstvo spolu s predsedom.

4.) Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena vo výbore zapísaného v registri podľa jeho rozsahu oprávnenia.

5.) Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen výboru zapísaný v registri.

6.) Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou uzávierkou  aj návrh spôsobu rozdelenia zisku , alebo spôsobu úhrady straty.

7.) Výbor zastupuje vlastníkov spoločne obhospodarovaných  nehnuteľností vo veciach uzatvárania nájomných zmlúv s tretími osobami po prejednaní na zhromaždení.

8.) Výbor zastupuje vlastníkov spoločne obhospodarovaných  nehnuteľností vo veci užívania poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou poľovného revíru.

9.) Výbor je oprávnený rozhodovať o prenájme spoločnej nehnuteľnosti, alebo jej časti tretím osobám, najmä na účely pol’ovného revíru, a to za odplatu bežnú v danom mieste a čase.

10.) Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

11.) Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá počet členov podľa odseku 3 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len :

 1. a) úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
 2. b) náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
 3. c) úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.“
 1. Členovia spoločenstva, podielový spoluvlastníci v obsahu a rozsahu podľa rozhodnutia zhromaždenia splnomocňujú osoby oprávnené konať za spoločenstvo v zmysle § 31 Občianskeho zákonníka na postúpenie pozemkov pre výkon práva poľovníctva, uzatvárania zmlúv a prevzatia zmluvnej odplaty na účet spoločenstva.

 

ČI. XI. 

Dozorná rada

 

 • Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 • Dozorná rada má troch členov. Členstvo v dozornej rade je  
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa § 14 ods. 2 až 4 a 6. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. 
 • Zasadnutie dozornej rady zvoláva a riadi predseda dozornej rady
 • Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

ČI. XII.

Správca, Fond

 

1.) Správca spravuje podiely spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  vo vlastníctve štátu, na lesných pozemkoch a na poľnohospodárskych pozemkoch fond.

2.)  Správca nakladá s podielmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností na lesných pozemkoch a na poľnohospodárskych pozemkoch fond : 

a./ nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri            

     nehnuteľností 

b./ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

    -  Správca a fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) e), i), j),  tejto zmluvy, k pozemkom vo vlastníctve.

    - Vlastníci podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností  majú k podielom spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, ktoré správca a fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. 

Ak žiaden  z vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností    neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, správca môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

-   Správca a fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

Čl. XIII.

Zrušenie a zánik spoločenstva

1./ Spoločenstvo sa zrušuje :

 1. a)znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
 2. b)dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 
 3. c)zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, 
 4. d)rozhodnutím zhromaždenia.

2./ Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak : 

 1. a)spoločenstvo nevykonáva činnosť a
 2. b)výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada. 

3./  Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak. 

4./  Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, alebo určiť obhospodarovateľa lesa.

5./ Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť9) ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

 

ČI. XIV.

 Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1/ Zmluva zo dňa  30.11.2014 sa zosúlaďuje do tohto úplného znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve doplnená a upravená náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia na zhromaždení členov spoločenstva.

 2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách  a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3/  Ustanovenia neobsiahnuté touto zmluvou sa dopĺňajú a riadia podľa znenia zákona o Pozemkových spoločenstvách.

Táto zmluva v úplnom znení nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva

pomerom hlasov _____________________  t.j. _______% všetkých hlasov .   

V ............................................,  dňa ...............................................................

Táto zmluva má  __________ strán 

Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je: 

 • zoznam nehnuteľností – príloha č. 1
 • zoznam členov spoločenstva – príloha č. 2
 • prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia, príloha č. 3
 • rokovací a volebný poriadok

Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva : ______________________________

Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady spoločenstva:___________________

Príloha č. 1, k Zmluve

 

o pozemkovom spoločenstve  vlastníkov podielov  spoločnej nehnuteľností

v zmysle § 5 zákona č.  97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon o PS ), v súlade s ustanoveniami zákona č. 110/2018 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

 1. Názov spoločenstva : 

Združenie vlastníkov súkromných lesov Žilina – Zástranie, p.s.

 1. sídlo spoločenstva :Zástranie 221, 010 03 Žilina Zástranie       
 2. IČO :31903185

SPOLOČNE OBHOSPODAROVANÉ  NEHNUTEĽNOSTI :

 

Katastrálne územie : 

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov ( FO, PO ) : .................... podielov

 

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 1 a 2  : ................. podielov

Počet podielov  spoločne obhospodarovanej  nehnuteľnosti s ktorými nakladá  správca  : ................. podielov

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6 : ......................podielov

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti  : ................... podielov

 

Táto Príloha č. 1, K Zmluve o PS zo dňa ...................., tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a riadi sa ustanoveniami Zmluvy.

Zmeny a doplnky v Prílohe č. 1, k Zmluve o spoločenstve sa schvaľujú podľa ustanovenia § 14, odst. 7, zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov.

V ............................., dňa .......................

                                                               ..............................................................

                                                                Predseda pozemkového spoločenstva